Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

14301030 Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op

Aika: 20.2.-17.4.2022

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten
koulunkäynnissä.

Sisältö: Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja
koulun yhteistyö.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, essee ja muut oppimistehtävät, vertaistyöskentely.

Arvosteluperusteet: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen). Oppimistehtävät ja vertaistyöskentely hyväksytty/hylätty, essee 0-5, arvosana määräytyy esseen arvosanan perusteella.

Toteutustavat: Verkko-opinnot.

Opettajat: Erityisluokanopettaja, KM Jaana Jerkku ja psykologi Miia Uotinen

Oppimateriaalit:
1. Aalto-Setälä T, Huikko E, Appelqvist-Schmidlechner K, Haravuori H, Marttunen M (2020).
Kouluikäisten mielenterveysongelmien tuki ja hoito perustason palveluissa : Opas tutkimiseen,
hoitoon ja vaikuttavien menetelmien käyttöön. THL 2020. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-547-6
2. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö) Käypä hoito -suositus, 2017. Suomalaisen
Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen
yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä.
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061
3. Kaltiala-Heino R, Ranta K & Fröjd S: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim, 2010.
http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf
4. Kehityksellinen kielihäiriö (kehityksellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret). Käypä hoito -suositus,
2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen
Lastenneurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä.
http://ww.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50085
5. Kujala T. ym. (toim.) 2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti OPH.
http://www.oph.fi/download/138958_Aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.pdf
6. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, Luku 7:
Puheen, kielen, motoriikan ja oppimiskyvyn kehityshäiriöt, s. 203-216. Muita osia voi hyödyntää
soveltavin osin tehtävien ja esseen teossa.
7. Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Käypä hoito –suositus, 2018. Suomalaisen Lääkäriseuran
Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja
Suomen Psykiatriyhdistyksen Nuorisopsykiatrian jaoksen asettama työryhmä.
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50118
8. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto
http://www.oph.fi/download/115274_laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon.pdf
9. Mertaniemi, R. 2018. Vanhempien barometri 2018. Koululaisten vanhempien näkemyksiä lasten
koulunkäynnistä sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Suomen Vanhempainliitto.
https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vanhempien-Barometri-2018_raportti.pdf
10. Mikkonen K, Nikander K & Voutilainen A. 2015. Koulun ja terveydenhuollon keinot
oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015:70.
11. Moilanen I, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla.
Duodecim 128:1453–62. http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo10395
12. Nuorten mielenterveystalo.fi
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx
13. Puustjärvi A & Luoma I. 2019. Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntikyvyn
arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti 2/2019, 114-120
14. Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat
hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset.
Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa.
15.Vuori M, Tuulio-Henriksson A & Autti-Rämö I. 2018. Perhekuntoutus lapsen tunteiden säätelyn ja
käyttäytymisen pulmissa. Lääkärilehti 19/2018.
16. Muu verko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali

Kurssikirjallisuus:

ISBN 951-0-27155-1 Lyytinen H. ym. Oppimisvaikeudet neuropsykologinen näkökulma, 2002. Kumpulainen, K. & Säiniö, M. Lasten psyykkiset häiriöt, oppiminen ja koulunkäynti. Suomen lääkärilehti 6/2011, s.663-666, 2001. Käypä hoito. Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus. Kujala, T. ym. (toim.). Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti, 2012. Kaltiala-Heino, R. ym. Nuorten mielenterveys koulumaailmassa, 2010.

Arviointiasteikko: H-5

Kurssimaksu 61 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 45 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.


Hör till helheten:
14301000: Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot, 25 op, verkossa


Lärare: opettaja Itä-Suomen avoimen yliopiston

Antal platser: Maximalt antal platser 30, Lediga platser.

Undervisningsställe: Paikasta riippumaton
Undervisningsspråk: Finska

Termin: 20.2.2023 - 17.4.2023

Kursavgift: 61,00 € (University tuition fee 45,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 16,00 €

Ects-poäng: 5.00

Anmälningstiden börjar: 29.6.2022 0.00

Anmälningstiden slutar: 17.2.2023 10.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne