Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

14301030 Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op

Kursen är avslutad

Aika: kesä ja syksy 2021

Tavoite ja sisältö: Opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä. Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

Suoritustapa: Laaja oppimistehtävä. Laajahko kirjallinen, esseemuotoinen tehtävä, joka rakentuu teoriatiedosta, omista kokemuksista ja omasta analyyttisesta asian käsittelyotteesta. Tehtävään sovellettava oppimateriaali on kerrottu jakson kohdalla. Oppimistehtävän kysymykset lähetetään sähköpostitse toukokuun lopulla ja syyskuun alussa. Kesäkauden palautuspäivä on 30.6.2021 ja 31.8.2021. Syyskauden palautuspäivä on 31.10.2021 ja 31.12.2021. Tehtävä palautetaan sähköpostitse osoitteeseen info@kesayliopistohki.fi otsikolla ”Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi oppimistehtävä” viimeistään palautuspäivänä, jonka jälkeen opettaja arvioi tehtävän. Tarkemmat ohjeet tehtävästä ja sen ulkoasusta saat tehtäväksi annon yhteydessä. Käytettävissäsi on kaikki neljä palautuspäivää riippumatta siitä olisitko käyttänyt tehtävän palautukseen jo jonkin aiemman päivän.

Arviointi: 0-5

Oppimateriali:

 1. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö) Käypä hoito -suositus, 2017. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä.
 2. Kaltiala-Heino R, Ranta K & Fröjd S: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim, 2010.
 3. Kehityksellinen kielihäiriö (kehityksellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret). Käypä hoito -suositus, 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä.
 4. Kujala T. ym. (toim.) 2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. OPH.
 5. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, Luku 7: Puheen, kielen, motoriikan ja oppimiskyvyn kehityshäiriöt, s. 203-216. Muita osia voi hyödyntää soveltavin osin tehtävien ja esseen teossa.
 6. Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Käypä hoito -suositus, 2018. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen Nuorisopsykiatrian jaoksen asettama työryhmä.
 7. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto.
 8. Mertaniemi, R. 2018. Vanhempien barometri 2018. Koululaisten vanhempien näkemyksiä lasten koulunkäynnistä sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Suomen Vanhempainliitto.
 9. Mikkonen K, Nikander K & Voutilainen A. 2015. Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015:70.
 10. Moilanen 1, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453-62.
 11. Nuorten mielenterveystalo.fi
 12. Puustjärvi A & Luoma 1. 2019. Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntikyvyn arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti 2/2019, 114-120
 13. Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa.
 14. Vuori M, Tuulio-Henriksson A & Autti-Rämö 1. 2018. Perhekuntoutus lapsen tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa. Lääkärilehti 19/2018.
 15. Muu verkossa ilmoitettu materiaali
   

Liitetiedostot
Esseen kirjoitusohje.pdf
Yleinen kirjoitusohje.pdf

Kurssimaksu 80 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.


Hör till helheten:
14301000: Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot, 25 op lv. 2020–2021


Lärare: Yli-Länttä Heta

Antal platser: Maximalt antal platser 30, Lediga platser.

Undervisningsställe: Paikasta riippumaton

Termin: 17.5.2021 - 31.12.2021

Kursavgift: 80,00 € (University tuition fee 50,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 30,00 €

Anmälningstiden börjar: 14.9.2020 0.00

Anmälningstiden slutar: 23.2.2021 14.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne