Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

88001300 Kuva ja asiakastyö – kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä

Tule kokemaan kuvataidemenetelmien voima asiakastyössä!

Tässä koulutuksessa opit hyödyntämään kuvan ja kuvataiteen menetelmiä asiakastyössä. Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan kirkastaa tavoitteita, tarkentaa mielikuvia ja toiveita, päästä käsiksi tunteisiin sekä vaikuttaa niihin. Kuvataidemenetelmien soveltaminen sopii etenkin tilanteisiin, joissa sanat eivät riitä.

Kuvataidemenetelmien käyttö voi tuntua monesta mystiseltä ja juuri siksi hyvin mielenkiintoiselta, mutta voi olla hankala aloittaa, ellei ole aiempaa kokemusta tällaisten menetelmien käytöstä. Kouluttaja opastaa ja rohkaisee käytännönläheisesti esimerkein kuvataiteen menetelmien käyttöön. Kuva- ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö soveltuu myös ihmisille, joilla ei ole aiempia taiteellisia taitoja, ajatellen sekä asiakastyötä tekevää että asiakasta.

Koulutus vastaa laajuudeltaan 3 opintopisteen työmäärää.

Aika: 
Lähiopetus 11.11.2022 pe klo 10.00–17.00 
Etäseminaari 2.12.2022 pe klo 13.00–17.00 
Lähiopetus 13.1.2023 to klo 10.00–17.00 
Etäseminaari 3.2.2023 to klo 13.00–17.00 
Lähipäivä ja lopetus 10.3.2023 pe klo 10.00–17.00 
Lähiopetuksen ja etäseminaarien välissä itsenäistä työskentelyä Moodlessa ja kehittämistehtäviä. 

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu neuvonta-, ohjaus-, hoito- tai muuta asiakastyötä lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien kanssa tekeville henkilöille.

Koulutus soveltuu esimerkiksi terapeuteille, valmentajille ja työnohjaajille sekä vanhusten tai kehitysvammaisten kanssa työskenteleville, mutta myös lastensuojelun, perhetyön, sosiaalityön sekä varhais- tai perusopetuksen parissa työtä tekeville.

Koulutus ei vaadi mitään aiempaa kokemusta kuvallisesta työskentelystä. Myöskään aiempi taiteellinen suuntautuminen ei ole välttämätöntä, vaan motivaatio kuvalliseen ilmaisuun ja sen käyttöön työssä riittää.

Ydinsisällöt: Tämän kokemuksellisen koulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on teoreettinen tietopohja kuva- ja kuvataidemenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä käytännön valmiuksia soveltaa kyseisiä menetelmiä omassa työssään yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa.

Koulutuksen sisältö jakaantuu neljään teemakokonaisuuteen:

Teoria
- kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö asiakastyössä
- kuvataidemenetelmien käytön historiallinen konteksti

Käytäntö
- käytännön taiteelliset tekniikat (maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitetaiteellinen työskentely, valmiiden kuvien käyttö)
- kuvien kautta viestiminen asiakkaiden kanssa
- asiakkaan itsenäisen kuvatyöskentelyn tukeminen tai yhdessä tekeminen
- asiakkaan yksilöllisen ilmaisutavan kunnioittaminen ilman suorituspaineita

Osaamisen soveltaminen (painottuu koulutuksessa):
- kuvamenetelmien käyttö omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa (mahdollisuus soveltaa menetelmiä omassa asiakastyössä jo koulutuksen aikana)

Eettisyys ja reflektio
- eettiset periaatteet (esim. luottamuksellisuus) sovellettaessa kuvallisia menetelmiä asiakastyössä
- oman työn reflektointi (oma kuvallinen työskentelytapa asiakastyössä, suhtautuminen kuvalliseen työskentelyyn, kuvallisten menetelmien soveltuvuus)

Osaamistavoitteet: Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kuvan ja kuvataiteen menetelmiä asiakastyössä. Opiskelija osaa käyttää kuvallisia keinoja, joiden avulla asiakas voi haastavissakin tilanteissa tulla kohdatuksi.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

Teoria
- kertoa, miten kuva- ja kuvataidemenetelmiä voidaan käyttää asiakastyössä
- tunnistaa kuvataidemenetelmien käytön historiallisen kontekstin

Käytäntö ja soveltaminen
- tunnistaa omaan työhön sopivia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
- soveltaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä (esim. maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitetaiteellinen työskentely) omassa asiakastyössä sekä yksittäisten asiakkaiden että ryhmien kanssa
- valita asiakkaalle soveltuvia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
- toteuttaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä yhdessä asiakkaan kanssa tai asiakkaan itsenäistä toimintaa ohjaamalla
- perustella työssä käyttämiään menetelmiä

Eettisyys ja reflektio
- toteuttaa kuvallisen asiakastyön eettisiä periaatteita (esim. luottamuksellisuus)
- arvioida omaa kuvallista työskentelytapaansa asiakastyössä ja -vuorovaikutuksessa
- arvioida työssä käyttämiensä kuvallisten menetelmien soveltuvuutta

Suoritustapa: Koulutuksen laajuus 3 opintopistettä sisältää:

- 3 lähiopetuspäivää (24 t)
- 2 verkkoseminaaria (10 t)
- omaan työhön liittyviä kehittämistehtäviä (47 h) 

Seminaaripäivien aikana opiskelijalla on mahdollisuus saada luottamuksellista työnohjausta, jossa käsitellään asiakastyön tapauksia ja harjoitellaan opitun soveltamista ohjatusti. Työnohjaus tukee myös omaa jaksamista.

Koulutus perustuu yhteiseen oppimisprosessiin, ja koulutuksen sisältöä muokataan ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan. Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehittymiseen liittyen. Kontaktiopetuksen ulkopuolella toteutettavien kehittämistehtävien avulla kuva- ja kuvataidemenetelmien käyttöä harjoitellaan, reflektoidaan ja sovelletaan omassa asiakastyössä. Näin ollen käytännön menetelmät alkavat elää työn arjessa jo koulutuksen aikana, opiskelijoiden oppiessa kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti. Kehittämistehtävät käydään läpi joko suullisesti, kirjallisesti tai kuvallisesti.

Koulutuksen sähköisenä oppimisympäristönä käytetään Moodle-alustaa.

Osaamisen arviointi: Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut opiskelija on saavuttanut vähintään osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen.

Osaamisen arviointi perustuu itsenäisesti tehtäviin kehittämistehtäviin. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää itsenäisten tehtävien tekemistä ja läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan kaikkiin seminaaripäiviin, poissaolot korvataan erikseen annettavilla kirjallisilla tehtävillä.

Kouluttaja: Kouluttajana toimii taidefilosofi (FM), kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry) ja Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen tohtorikoulutettava Johanna Wahlbeck.

Kouluttajalla on monipuolinen kokemus taidekasvatustehtävistä, kouluttamisesta ja ohjaamisesta sekä kuvataideterapiatyöstä. Hän käyttää työssään taide- ja hyvinvointialan yrittäjänä jatkuvasti kuvataidemenetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Aiemmin hän on toiminut reilun vuosikymmenen taidekasvatustehtävissä taidemuseossa.

Taideopintojen ja taidekasvatustaustan lisäksi kouluttaja on käynyt erityistason kuvataidepsykoterapiakoulutuksen ja on koulutettu työnohjaaja (STOry). Työnohjaajanakin hän on erikoistunut kuvataidemenetelmien soveltamiseen.

Kouluttaja on vuodesta 2017 saakka opettanut kaikenlaista asiakastyötä tekeviä käyttämään vuorovaikutustilanteissa matalalla kynnyksellä myös kuvaa ja kuvataidemenetelmiä ja luonut tähän liittyen koulutuskokonaisuuden Kuva ja asiakastyö.

Laajan taustansa ja kokemuksena avulla kouluttaja opastaa kurssin osallistujat kuvien ja kuvataidemenetelmien maailmaan neuvoen, mitä tapauskohtainen soveltaminen omassa asiakastyössä voi tarkoittaa.

Lisätiedot: Johanna Wahlbeck, ks. kotisivu Oivallamme.fi ja jos sinulla on kysyttävää koulutuksen sisällöstä, ota yhteyttä johanna@oivallamme.fi.

Kurssimaksu: 625 € (lisäksi tarvittavat taidetarvikkeet, jotka ohjeistetaan hankkimaan ensimmäisellä lähiopetuskerralla, laadusta riippuen noin 60 euroa). Ensimmäiselle kerralle tuodaan mukana pari sivellintä, A3-kokoista ainakin 150-200 grammaista paperia sekä akvarellivärit ja liidut tai puuvärit).

Referenssejä vastaavan kurssin käyneiltä:

”Hakeuduin Kuvan käyttö asiakastyössä- koulutukseen löytääkseni ja oppiakseni uusia luovia, toiminnallisia ja kuvallisia työmenetelmiä auttaakseni perheitä ja perheenjäseniä löytämään tapoja ilmaista mm. tunteita ja ajatuksia, joita he eivät välttämättä tavoita sanallisella tasolla. Kuvallinen työskentely syvensi asiakastyötä ja sen kautta löytyi käsittelyyn sellaisia asioita, joita pelkästään sanallisella tasolla ei olisi voinut tavoittaa. Yllätyin kuvien voimasta omakohtaisesti lähiopetuspäivinä ja asiakastyössä, kuinka ne nostivat myös sellaisia asioita käsittelyyn, jotka olivat vasta sisäisenä hahmona. Koulutuksen aikana ymmärsin, kuinka kuvan kautta työskentely onnistuu ilman että ohjaaja ja/tai ohjattava on taiteellisesti lahjakas. Sain teoreettista ja käytännöllistä tietoa kuvallisten menetelmien käytöstä. Johannan laaja koulutus- ja osaamistausta antoivat mahdollisuuden käsitellä kuvallisia asioita monipuolisesti ja joustavasti. Johannan avoin ja innostava ohjaamistyyli loi luovan oppimisympäristön. Olen erittäin tyytyväinen, että osallistuin tähän koulutukseen, jossa opin todella paljon luovista, toiminnallisista ja kuvallisista työmenetelmistä, joita olen rohkeampi käyttämään jatkossa työssäni.” Diakoninen perhetyöntekijä

”Kurssi on tarjonnut monipuolisen teoriataustan ja käytännön kokemuksen kuvan käyttämisestä terapiatyön osana. Kurssin aikana on ollut turvallisen tuntuista ottaa uusi menetelmä käyttöön. Kuvien voima on yllättänyt!” Puheterapeutti

”Voin lämpimästi suositella Johannan kuvamenetelmien koulutusta. Sain uusia työvälineitä omaan työhöni ja ajatteluuni. Johannan pirskahteleva ja asiantunteva tapa kouluttaa sai ryhmän innostumaan ja oppimaan.” Viestintäkonsultti

”Haikein mielin koulutuksen päätyttyä. Oli kyllä niin ihana ryhmä ja opettaja. En muista, olisko koskaan ollut mitään vastaavaa. Antoisa ja monipuolinen prosessi monella tapaa!” "Matka itseen kuvallisin menetelmin auttaa ymmärtämään asiakasta vastaavassa harjoituksessa. Tällä kurssilla koettiin itse!" Työnohjaaja

"Koulutus innosti ja rohkaisi käyttämään kuvaa uudella tavalla omassa työssäni. Sain runsaasti uusia näkökulmia asiakastyöhön." Pari- ja perhepsykoterapeutti

"Looginen oppimista ja prosessia tukeva ammattitaitoinen monipuolinen eteneminen aloituksesta päätökseen. Rohkaisi monipuoliseen kuvallisten menetelmien käyttöön asiakastyössä. Motivointi kuvalliseen tekemiseen." Kuva ja asiakastyö -kurssin osallistujaOpettaja: Wahlbeck Johanna, FM

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 15, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Useita opetuspaikkoja
Opetuskieli: Suomi

Aika: 11.11.2022 - 10.3.2023

Kurssimaksu: 625,00 €

Opintopisteet: 3.00

Ilmoittautuminen alkaa: 31.3.2021 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 2.11.2022 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu