Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

86508208 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, koulutukseen hakeminen

Haku käynnissä! Täytä hakulomake verkossa 1.7.2021 mennessä.

Aika: 19.–21.8.2021, 16.–18.9.2021, 14.–16.10.2021, 11.–13.11.2021, 9.–11.12.2021 to klo 10.00–17.00, pe–la klo 9.00–16.00

Tavoite ja sisältö: Psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä. Kehokeskeistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkän psykoterapian muodossa. Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä.

Koulutuksen tavoitteena on oppia

 • auttamaan asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • auttamaan asiakkaita sanoittamaan kehollisia kokemuksiaan
 • motivoimaan asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 • auttamaan asiakkaita säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
 • auttamaan asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeiden oireiden kuten itsetuhoisuuden, syömishäiriöiden, riippuvuuksien ja traumaperäisten oireiden kuten takaumien ja dissosiaatiotilojen kanssa
 • auttamaan asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
 • yhdistämään mindfulness-tekniikoita keholliseen työskentelyyn
  • huomioimaan verbaalisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen keholliset aspektit kuljettamaan kehollista fokusta läpi terapiaprosessin

  Suoritustapa: seminaarit

Seminaari 1. Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan
Seminaarissa  demonstroimme ja harjoittelemme erilaisia kehollisia tekniikoita.  Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä verbaalisen  terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa  opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää  terapiatuntia. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian /  psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

Seminaari 2. Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus
Psykofyysinen  psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä  vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten,  ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa  keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä  seminaarissa tarkastelemme sitä, miten terapeutti voi työskennellä  yksilöterapiassa potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä  kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi terapeutin ja potilaan  välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi,  vastatransferenssi, mentalisaatio, empatia).

Seminaari 3. Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä
Keholliset  menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn  opettelussa. Tässä seminaarissa opettelemme sitä, miten potilaita voi  auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan  positiivisia tunteita. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin,  jotka voivat auttaa tulemaan toimeen vaikeiden oireiden, kuten  itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten  kanssa. Tutustumme itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn  käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä potilaan auttamiseksi että  terapeutin työssäjaksamisen tukemiseksi.

Seminaari 4. Traumaseminaari
Keholliset  menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn  traumatisoituneiden potilaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden  avulla potilasta voidaan auttaa selviytymään takaumien, painajaisten,  turtumustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa.  Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja  vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään  uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten  defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson alussa opiskelijat myös  esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta  kirjoittamansa referaatit.

Seminaari 5. Lopputyö- ja lopetusseminaari
Tässä  seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten  lopputöiden pohjalta. Seminaarin tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa  seminaareissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä,  miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Seminaari on  koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja  reflektointi. Teemme myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä.  Lopetusseminaariin kuuluu loppujuhla (perjantai-iltana) ja todistusten  jako (lauantaina).

Seminaarit perustuvat  kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja  pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä.  Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin  potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön  harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja  opetuksellisia työskentelydemonstraatioita. Seminaarien lisäksi  koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun  keskittyvät pienryhmätapaamiset seminaarien välillä, kirjallisuusreferaatin (1-2 s.) laatiminen sekä kirjallinen lopputyö  (6-10 s.).

Huom. Opetuksesta voi olla sairauden tai  työesteen vuoksi pois yhteensä kolme lähipäivää, jolloin voi saada vielä  todistuksen. Jos poissaoloja tulee enemmän, koulutuksen voi käydä  loppuun, mutta todistus jää saamatta. Näin myös siinä tapauksessa, että  poissaolon syynä on sairastuminen. Poissaoloista sovitaan erikseen ja ne  korvataan erillisillä tehtävillä.

Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 opintopisteen työmäärää.

Kohderyhmä: psykoterapeutit,  psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat  opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit  ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja  terveydenhuollon ammattihenkilöt. Opiskelijat  valitaan hakemusten perusteella (kirjallinen hakulomake). Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja/tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.

Koulutukseen hakeminen: Koulutukseen haetaan 1.7.2021 mennessä täyttämällä ilmoittautumislomake. Sen lisäksi täytetään kirjallinen hakulomake. Eli ilmoittauduthan verkkosivujen ilmoittautumislomakkeella sekä lisäksi täyttämällä hakulomakkeen. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan 15.7.2021 mennessä. Valitut ja paikan vastaanottaneet opiskelijat maksavat koulutusmaksun 2050 euroa vasta opiskelijavalinnan jälkeen. Paikan vastaanottamisen jälkeen ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessasi hyväksyt samalla kesäyliopiston peruutusehdot. Koulutukseen valitaan enintään 24 osallistujaa.

Valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin kriteereihin:

 • Psykoterapeutti- tai muu hoito- ja terveysalan koulutus
 • Kokemus kliinisestä potilastyöstä ja psykofyysisistä menetelmistä
 • Motivaatio koulutukseen

Kouluttajat: Aune Karhumäki, VTM, psykoterapeutti (ET), seksuaaliterapeutti (NACS) ja Mirka Lammi, KAT (YET), PSM.

Kesto: 105 ot

Kurssimaksu: Kurssimaksun 2050 € voi halutessaan maksaa neljässä erässä. Ensimmäinen  erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden  välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5  €/erä.Opettaja: opettajia Useita

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 40, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Heikkiläntie 10 (Kulttuurikeskus Sähinä), Heikkiläntie 10, 00210 Helsinki

Aika: 19.8.2021 - 11.12.2021

Ilmoittautuminen alkaa: 9.4.2020 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 30.6.2021 0.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit