Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

18001050 Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä, 3 op

Kursen är inställd

Orientaatioluennot Zoomissa

16.3.  klo 16.15-17.45

18.3. klo 16.15-19.45

23.3 klo 16.15-19.45

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilantei-den kulkuun. Käytännön harjoitusten kautta opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetai-toja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipi-teen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.


Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään ja on perillä siitä, millainen toiminta vai-kuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä. Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaiken tyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa ja tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen tai neuvotte-luun valmistauduttaessa. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa.


Oppimateriaali (aiheen mukaisesti soveltuvin osin): 1) Huhtinen, P. (2008). Neuvottelijan vuorovaikutustaidot. 2) Kansanen, A. (2002). Neuvottelu- ja kokoustaito. 3) Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhteisön viestintä. 4) Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. (2008). Neuvotellen tulokseen. 5) Leinonen T. (2014). Neuvottelut pelinä - Miten voittaa loukkaamatta vastapuolta. 6) Miettinen, S. & Torkki, J. (2008). Neuvotteluvalta - miten tulen huippuneuvottelijaksi. 7) Paa-solainen, S. (2012). Päätöksenteko yhdistyksessä. 8) Repo, I. (2008). Viestintätaitoopas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilan-teisiin. 9) Surakka, T. (2006). Työyhteisön palaverit – yhdessä tavoit-teisiin. 10) Vaahtio E.-L. (2008). Pärjää palaverissa! 11) Vanha-aho P. & Mäkelä K. (2007). Neuvottelutaidon opas


Opetus ja suoritustavat: Osallistuminen kontaktiopetukseen ja siihen liittyvien tehtävien tekeminen yksilötyönä tai perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.


This course belongs to the following module:
18001000: Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op, lv. 2020-2021


Teacher: Niinivaara Janne

Number of places: Maximum number of course participants 40, There are available places on the course.

Name of course location: Etäopetus

Term: 1.3.2021 - 31.3.2021

Price: 130,00 € (University tuition fee 30,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 100,00 €

Enrollment begins: 17.6.2020 10.00

Enrollment ends: 4.3.2021 12.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject