null

Etelä-Karjalan kesäyliopisto Oy

Kielet Haku
På svenska In English

2010205 Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op) 2023-2024

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (LTTO) on vuoden pituinen ammatillinen täydennyskoulutus tunnetaitojen ohjaamisesta lapsille ja nuorille. 

Aika ja paikka
15.3.2023-8.3.2024
1.Osio: 15.-17.3.2023
2.Osio: 4.-5.5.2023
3.Osio: 24.-25.8.2023
4.Osio: to-pe 19.-20.10.
5.Osio: 30.11.-1.12.2023
6.Osio: 11.-12.1.2024
Online-tapaaminen: 8.2.2024 18-19:30
7.Osio: 7.-8.3.2024

Lappeenranta, tarkka paikka vahvistuu myöhemmin.  

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Koulutus soveltuu mm. varhaiskasvatuksen opettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, koulunkäynnin ohjaajille, sairaalakoulujen opettajille ja ohjaajille, toiminta-, puhe- ja fysioterapeuteille, lasten ja nuorten psykiatrisille hoitajille ja lastensuojelun ohjaajille ja ohjaustyön yrittäjille.

Koulutuskuvaus
Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (LTTO) on vuoden pituinen ammatillinen täydennyskoulutus tunnetaitojen ohjaamisesta lapsille ja nuorille. Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on ammatillinen polku lapsen ja nuoren tunne-elämän kehittymisen tukemiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen. Toinen polku on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle ja omien tunnetaitojen kehittämiseen.

Koulutus sisältää myös perusteet seuraaviin menetelmiin:
satuhieronta, draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus NVC-prosessiin pohjautuen.

Koulutuksen teoreettinen tausta rakentuu oppimisen kolmen tason kautta: sensorisesta, emotionaalisesta ja kognitiivisesta oppimisen tasosta, jonka taustalla toimii teoria ilmaisullisten terapioiden psykofyysisestä jatkumosta (ETC). Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa oikeuden käyttää rekisteröityä Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -nimikettä ja graafista tunnusta.

Koulutuksen osa-alueet ovat:
• Tunteiden, itsesäätelyn ja tunnetaitojen tietoperusta
• Tunne-elämän kehittyminen ja siihen vaikuttaminen
• Tunnetaito-ohjaamisen monimenetelmällinen osaaminen
• Emotionaalinen turva ja kanssasäätely
• Myötätuntoinen kohtaaminen ja vuorovaikutus

Osaamistavoitteet
Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa tukea lasten ja nuorten tunnetaitoja monimenetelmällisesti. Hän osaa ohjata tunnetaitoja kolmitasoisen oppimismallin (sensorinen, emotionaalinen ja kognitiivinen) mukaisesti ryhmässä tai yksilötyönä (edellyttää aiempaa osaamista yksilöohjauksista). Hän osaa perustella ohjaustyönsä lähtökohdat kolmitasoisen oppimismallin näkökulmasta. Hän osaa yhdistää lasten ja nuorten tunnetaitojen ohjaamisen omaan ammattitaitoonsa ja työkenttäänsä sekä perustella käyttämiään menetelmiä ja niiden vaikuttavuutta. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti tunnetaito-ohjaajana joko ryhmätai yksilötyössä lasten ja nuorten kanssa. 

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:
• ohjata tunnetaitohetkiä työnkuvaansa soveltuen ja hyödyntää ohjaamisessa kolmitasoista oppimisen mallia
• käyttää erilaisia tavoitteellisia, toiminnallisia, luovia ja kehollisia tunnetaitojen tukemisen menetelmiä
• perustella käyttämiään menetelmiä
• auttaa lasta tai nuorta toimimaan tunteiden kanssa rakentavasti
• tunnistaa tunteita ja tarpeita käyttäytymisen takaa
• tunnistaa emotionaaliseen turvaan vaikuttavia tekijöitä ja käyttää joitain sitä lisääviä keinoja
• kertoa ja havainnollistaa tunnetaitojen eri vaiheita, tunteiden dynamiikkaa ja tunteiden kehollisuutta
• arvioida ja hyödyntää saatavilla olevia tunnetaitomateriaaleja ja harjoitteita sekä muokata niitä tukemaan kolmitasoista tunnetaitojen oppimista
• tunnistaa joitakin toimintatapojaan omien tunteiden kanssa ja tunnistaa niiden vaikutus omaan hyvinvointiin
• tunnistaa ja ilmaista käyttäytymisensä ja tunteidensa alta joitain tarpeita
• käyttää muutamia sisäistämiään tunnesäätelyn keinoja
• ylläpitää ja kehittää omia tunnetaitoja 

Ohjelma

1. OSIO 3 pv
• Orientoituminen opintoihin ja ryhmäytyminen
• Luovaan ja keholliseen tunnetyöskentelyyn ja sen teoreettiseen taustaan tutustuminen
• Perustietoa tunteista, tarpeista ja tunnetaidoista
• Emotionaalinen turva ja tunnetilanteissa toimiminen
• Lapsen psyykkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

2. OSIO 2 pv
• Tunne-elämän kehittymisen portaat ja kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
• Lapsuuden haitallisten kokemusten vaikutus (ACE)
• Selviytymisstrategiat ja suojaroolit
• Sisäinen kanssasäätely: oma sisäinen lapseni 

3. OSIO 2 pv
• Stressinsäätely ja vireystilat tunne- ja itsesäätelyn perustana
• Tutustuminen EFT:hen (Emotional Freedom Technique, Karita Palomäki verkkomateriaalin kautta)
• Lapsuuden tarinan näkyväksi tekeminen

4. OSIO 2 pv
• Tarpeet tunteiden takana
• Kuunteleminen ja selkeä itseilmaisu
• Myönteinen vuorovaikutus ja yhteyden rakentaminen

5. OSIO 2 pv
• Ohjaajana toimiminen ja tunnetaito-ohjauksen periaatteet
• Oppimisen kolmen tason aktivointi tunnetaitohetkissä
• Nuorten tunnetaito-ohjaus
• Lopputyöhön orientoituminen
• Draaman menetelmiä (verkkomateriaalina)

6. OSIO 2pv
Ohjausharjoittelut
- Ohjaajatyöskentelyn syventämistä
- Hyväksyvä, myönteinen kosketus

7. OSIO 2pv
• Lopputyön esittely – ohjaamistaitojen integrointi omaan työhön
• Irtipäästäminen ja uuteen avautuminen
• Koulutuksen päätös ja todistusten jako

Suoritustapa
Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyvät 15 reaaliaikaista opetuspäivää joko lähiopetuksena tai verkossa toteutettuna sekä itsenäinen työskentely. Itsenäinen työskentely sisältää kirjallisuuteen perehtymistä, kirjallisia ja toiminnallisia etätehtäviä, käytännön taitojen harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä ja lopputyön. 

Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Koulutuksessa on käytössä verkko-oppimisympäristö. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa koulutusjaksoilla ja sitoutumista koulutukseen.

Koulutuksen laajuus 40 opintopistettä sisältää:
• Koulutusosiot, 7 kappaletta, yhteensä 15 päivää (5 op)
• Välitehtävät: kirjallisuuteen perehtyminen, työhön integrointi, toiminnalliset harjoitteet sekä kirjalliset tehtävät (20 op)
• Pienryhmätyöskentely (3 op)
• Lopputyö: Lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän 8–10 ohjauskerran suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi (12 op)

Osaamisen arviointi
Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Osaamisen arviointi perustuu kirjallisiin välitehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien välitehtävien ja lopputyön hyväksyttyä arviointia.
Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 14/16 koulutuspäivästä. 

Arviointikriteerit
Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää, että opiskelija:
• osoittaa perehtyneisyytensä tunteiden, tunnetaitojen ja tunnetaitojen ohjaamisen tietoperustaan
• osaa soveltaa opittuja tietoja käytännössä
• osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti oppimiaan menetelmiä tunnetaito-ohjaajana
• osaa suunnitella ja organisoida tunnetaitojen monimenetelmällistä ohjaamista omaan työnkuvaansa
• osaa havainnoida ja kuvata tunteiden ja tarpeiden vaikutusta omaan ja toisten toimintaan
• osaa auttaa lasta tai nuorta toimimaan tunteiden kanssa rakentavasti
• osaa tukea omaa emotionaalista hyvinvointiaan
• osaa toimia turvallisesti ja vastuullisesti lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajana

Kouluttajat
Koulutuksen pääkouluttajana toimii Jonna Ropponen, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM®, varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) ja lempeän kehonhuollon ohjaaja. Jonna on työskennellyt lasten parissa 20 vuotta, joista 5 vuotta erityislasten parissa. Jonna opiskelee parhaillaan myös Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajaksi (RVO).
https://www.tunnejataida.fi/kouluttajat/jonna-ropponen 

Vierailevana kouluttaja osiolla 4 on Sara Hellsten (tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus).

Koulutuksessa mukana myös Karita Palomäki (EFT, verkkomateriaalina) ja Leena Ylimäki (draaman menetelmiä, verkkomateriaalina).

Koulutusmaksu
3450 €. 
Koulutusmaksu maksetaan kolmessa erässä, maaliskuu 2023 1150 €, lokakuu 2023 1150 € ja tammikuu 2024 1150 €.
Hinta sisältää opetuksen, materiaalin koulutuspäiville, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajan käsikirjan, tulostettavaa materiaalia tunnetaitohetkiin, henkilökohtaisen konsultaation kouluttajan kanssa, etäopiskelutehtävät ja tehtävien arvioinnin sekä koulutustodistuksen. 

Lisäksi opiskelija hankkii pienen henkilökohtaisen tarvikepaketin, jota hän käyttää koulutusjaksoilla ja itsenäisessä työskentelyssään, tarvikkeiden kustannukset noin 15–20 euroa.

Ilmoittautuminen
viimeistään 1.3.2023

Ilmoittautumisen lisäksi hakijan tulee toimittaa vapaamuotoinen hakemus.
Hakemus palautetaan osoitteesen 
lappeenranta@kesyli.net viimeistään 1.3.2023
Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:
1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
2. Miksi hakeudut koulutukseen?
3. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
4. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
5. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä koulutusosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
6. Muista yhteystietosi.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla. Ilmoita silloin hakemuksessasi myös tästä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille lähetetään sähköpostitse tieto koulutukseen hyväksymisestä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Palautteita koulutuksesta
• ”Ehdottomasti paras ja merkittävin koulutus, missä olen koskaan ollut! Mukaan lukien viiden vuoden yliopisto-opinnot ja lukuisat hyödyllisetkin täydennyskoulutukset.”
• ”Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen antia ei voi mitata millään, niin arvokasta se on. Vaikuttaa koko elämän hyvinvointiin. Tarvitsee myös omaa panostusta.”
• ”Tämä koulutus pitäisi olla kaikkiin terveys- ja sosiaalialan koulutuksiin kuuluva.”
• ”LTTO-koulutusmatka on ollut yksi tämänhetkisen elämäni merkittävin prosessi, joka jatkuu edelleen ja varmasti vielä pitkään!”
• ”Vaikka työtä lasten parissa on tehnyt jo jonkin aikaa, antoi LTTO-koulutus aivan uudenlaista syvyyttä ja ohjaamisen taitoa omaan tekemiseen.”
• ”Koulutus antoi runsaasti menetelmiä ja käytännön harjoituksia tulevaan.”
• ”Oman tunne-elämän avautuminen on koulutuksen parasta antia. Uusi ymmärrys toisten kohtaamisessa. Ymmärrys avautunut kohtaamaan haastavasti käyttäytyviä ihmisiä.”
• ”Ei todellakaan mikään teoriapläjäys tai läpihuutojuttu. Koettava ja elettävä, jokaisen omanlainen matka.”
• “Koulutus on ollut upea matka ja syväsukellus myös itseensä, kun on avoimesti lähtenyt mukaan.”
• “Tässä koulutuksessa tulee todella kohdatuksi ja hyväksytyksi kaikkine tunteineen.”
• “Hyvät ja selkeät koulutusmateriaalit ovat ehdottomasti plussaa!”
• “Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansio on valtava työkalupakki ryhmän ohjaamiseen ja kaikkiin tunnetaitojen opettamisessa huomioitaviin asioihin.”
• ”Koulutus on todella ammattitaitoinen, sisältö on ollut huikea ja erittäin mielenkiintoinen, monimuotoisuus on ollut hieno asia. Ensimmäinen koulutus, missä ei ole tullut kyllästymistä.”

Videoita koulutuksesta
Tunnetaidot ammattilaisten tukena - mitä LTTO-koulutus antaa?
Katso video > https://www.youtube.com/watch?v=QJcRaqfCCAE&t=14s

Tunne, aisti ja koe – tällaista on tunnetaitojen kokemuksellinen oppiminen!
Katso video > https://www.youtube.com/watch?v=RGz008tneSw

Millainen on matka tunnetaito-ohjaajaksi?
Katso video > https://www.youtube.com/watch?v=thshvJ4a8ek&t=2s

Aivotutkija Minna Huotilainen kertoo oppimisen kolmesta tasosta, joita LTTO -koulutuksessa
hyödynnetään Katso video > https://www.youtube.com/watch?v=SScNEN4ttk0
Opettaja: Jonna Ropponen

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 10, kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle.

Opetuspaikka: Suvorov, Kielo Office Solutions, Lappeenranta, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Päivä ja kello: Ke: 08.00 - 16.00

Aika: 15.3.2023 - 8.3.2024

Kurssimaksu: 3450,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 26.9.2022 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 1.3.2023 23.55

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu varalle