null

Etelä-Karjalan kesäyliopisto Oy

Kielet Haku
På svenska In English

1055110 Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op Lapin yliopisto 2023

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op 2023 LY

Aika 1.1.2023 - 31.5.2024

Opinnot käynnistetään tammikuussa 2023 ja ne etenevät siten, että kokonaisuus on valmiina joulukuun 2023 loppuun mennessä.
Kurssit suositellaan suoritettavaksi seuraavassa järjestyksessä. UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.

MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op, kevät- 23 (tammikuu)
UPAMU1011 Business design 4 op. Perjantaina 3.2. klo 17-21 ja lauantaina 4.2. klo 9-17. Lisäksi 8.2., 9.2., 14.2. ja 16.2. klo 17-20.
UPAMU1012 Brändi ja visuaalisuus 4 op, tiistaisin 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 18.4. sekä 25.4. klo 17-20.
UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op, pe 5.5. klo 17-21, la 6.5. klo 9-17 ja la 13.5. klo 9-17
UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa 4 op, ma 14.8., ke 16.8, ma 21.8., ke 23.8., ma 28.8. ja ke 30.8. klo 16.30-20.15.
UPAMU1005 Julkisten palvelujen muotoilu 4 op, pe 8.9. klo 17– 21, la 9.9. klo 9–17, pe 15.9. klo 17–21 ja la 16.9. klo 9–17
UPAMU1006 Palvelumuotoilun johtaminen 4 op,  pe 13.10., la 14.10., pe 15.12., la 16.12. Perjantaisin klo 16.30-21.00 ja lauantaisin klo 9.15-16.15.

Opintojaksojen luennot järjestetään reaaliaikaisina verkkoluentoina.

Kuvaus
Palvelumuotoilun perusopinnot suoritettuasi osaat määritellä osa-alueet, joista muotoiluajattelu ja sen toimintatapa muodostuvat, osaat myös selittää palvelujen markkinointiin liittyviä käsitteitä: palvelujen merkitys, laatumallit, tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet. Opintojen aikana opit selittämään brändin käsitteen monipuolisesti, käyttämään yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja soveltamaan niitä. Opinnot auttavat sinua määrittelemään palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät sekä soveltamaan niitä erilaisissa kehittämis- ja suunnitteluprojekteissa.

Tavoitteet:
Palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

* määritellä osa-alueet, joista muotoiluajattelu ja sen toimintatapa muodostuvat

* selittää palvelujen markkinointiin liittyviä käsitteitä: palvelujen merkitys, laatumallit, tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet

* selittää brändin käsitteen monipuolisesti

* käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteita ja soveltaa niitä

* määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät sekä soveltaa niitä erilaisissa kehittämis- ja suunnitteluprojekteissa            

Sisältö

Opintokokonaisuus tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta.

Kokonaisuuteen sisältyy muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia yritysprojekteja. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat aiheeseen ja kokonaisuuden struktuuriin. Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään. Kokonaisuuden neljä seuraava kurssia opettavat ensin opiskelijalle palvelumuotoilun kehittämisprosessin ja menetelmät, joita sen jälkeen sovelletaan projekteihin liiketoiminnassa, julkisissa palveluissa sekä johtamisessa. Johdantokurssi tulee käydä ennen muita kokonaisuuden kursseja. Lisäksi Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät kurssi tulee suorittaa ennen kolmea yritysprojekteihin pohjautuvaa kurssia.

Huom. opetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus. Jos kurssilaisilla on pakollisia poissaoloja, niistä tulee ilmoittaa etukäteen opettajalle ja sopia tarvittavat korvaavat lisätehtävät. Paikallaolon lisäksi kurssien harjoitustehtävien hyväksytty palautus ja ryhmätöihin osallistuminen ovat kurssin läpäisemisen edellytyksenä.

Opinnot suoritetaan yhteistyössä Mikkelin kesäyliopiston kanssa.

Opintojaksot ja suoritustavat:

UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun 2 op, kevät 2023 (tammikuu) MOOC.kurssi

* Sisältö: Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta

Opetusaika: Ajankohdasta riippumaton
Opetustapa: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus
Opiskelumuoto: Itsenäinen opiskelu, Verkko-opiskelu
Tunniste: MOOC1001

* Edeltävät opinnot: Huom! Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja!

* Arviointi: hyväksytty / hylätty
***

UPAMU1011 Business Design 4 op kevät 2023

* Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa
- selittää palvelujen markkinoinnin peruskäsitteet
- selittää laadun ja asiakassuhteiden merkityksen palveluissa
- kuvailla palvelujen suunnittelua ja palvelumuotoilua
- kuvailla palvelujen toimitusta, yhteistuottamista, kapasiteettijohtamista ja laadunvarmistusta

* Sisältö: Palvelujen merkitys, asiakkaan odotukset, asiakaskokemus, palvelun laatu, suhdemarkkinointi, palvelustrategiat, palvelujen suunnittelu, palvelujen tuottaminen, palvelumaisema, palvelutyöntekijät, yhteistuottaminen, jakelukanavat, kapasiteettijohtaminen, palveluvirheistä toipuminen, palvelujen hinnoittelu.

* Toteutustavat: Luennot (28 h) sekä itsenäinen työskentely, essee / esittely ja perehtyminen kirjallisuuteen (80) h).

* Kirjallisuus ja muu materiaali:
  - Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy
  - Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

* Opettaja: KTT Maijastiina Jokitalo

* Maksullisuus: Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun. Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 160 € (sis. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

* Arviointi: 5-1 / hylätty

* Opetuksen aika ja paikka: Verkkovälitteinen opetus
  - perjantai 3.2.2023 klo 17.00 - 21.00
  - lauantai 4.2.2023 klo 9.00 - 17.00
  - keskiviikko 8.2.2023 klo 17.00 - 20.00
  - torstai 9.2.2023 klo 17.00 - 20.00
  - tiistai 14.2.2023 klo 17.00 - 20.00
  - torstai 16.2.2023 klo 17.00 - 20.00

***

UPAMU1012 Brändi ja visuaalisuus 4 op kevät 2023

* Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita
– soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään
– analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa
– toimia suunnittelupalvelun ostajana

* Sisältö: Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä, Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi, Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta, Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä. Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa  toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Yksilöllinen kirjallinen osuus, esseetehtävä.  

* Opetus- ja työmuodot:  opetus (verkkovälitteinen)

* Ajankohta: Teams-opetus tiistaisin
7.3.2023 klo 17.00 - 20.00
14.3.2023 klo 17.00 - 20.00
21.3.202 3klo 17.00 - 20.00
28.3.2023 klo 17.00 - 20.00
4.4.2023 klo 17.00 - 20.00
18.4.2023 klo 17.00 - 20.00
25.4.2023 klo 17.00 - 20.00

* Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille (28 t) ja ryhmätyöhön. Esseetehtävän suorittaminen.

* Kirjallisuus ja muu materiaali: Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin aloittamisen yhteydessä.

* Opettaja: Marjo Kamila

* Maksullisuus: Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun. Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 160 € (sis. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

* Edeltävät opinnot: MOOC1001Johdanto muotoiluajatteluun 2 op

* Arviointi: 5-1 / hylätty

***

UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op, kevät 2023

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-     eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
-     kertoa miten palvelumuotoilun perusmenetelmät toimivat, kokeiltuaan niitä kurssin aikana
-     ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta

* Sisältö: Kurssilla opitaan palvelumuotoilun prosessi ja käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet näiden soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.

* Opetus- ja työmuodot: Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 t), itsenäinen työskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja.

* Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja oppimispäiväkirja.

* Kirjallisuus ja muu materiaali:
- Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J.(2018). This is service design doing: applying service design thinking in the real world. O’Reilly Media, Inc..
- Curedale, R. (2013). Service Design: 250 essential methods. Design Community College.
- Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.
- Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field. Pro gradu -työ. Köln International School of Design, Saksa.
- Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

* Opettaja: Kai Hämäläinen

* Maksullisuus: Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun. Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 140 € (sis. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

* Edeltävät opinnot: MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op

* Arviointi: 5-1 / hylätty

* Opetuksen aika ja paikka: Teams-yhteydellä
•perjantai 5.5.2023 klo 17.00 – 21.00
•lauantai 6.5.2023 klo 9.00 – 17.00
•lauantai 13.5.2023 klo 9.00 – 17.00

***

UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa 4 op, syksy 2023

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä liiketoiminnan kehittämisprojekteihin käytännönläheisesti
- pohtia muotoilun käyttömahdollisuuksia erilaisissa yrityksissä ja liiketoiminta-alueilla
- kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoimintakentässä

Sisältö: Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa liiketoiminnan kehittämisprojektissa. Pohditaan tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallintaa osana liiketoimintaa. Kurssi toteutetaan  ryhmätyönä, jota ohjataan ja viedään eteenpäin luennoilla. Ryhmätyön aiheena on jonkin palvelun, palvelun osan tai palvelukokonaisuuden kehittäminen käyttäjälähtöisesti liiketoiminnan tavoitteet huomioiden. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, millaisia muotoiluprojektit voivat olla yrityksissä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen/toimeksiantajan edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 h).

Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön, hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja loppuraportti.

* Kirjallisuus ja muu materiaali:
-  Koivisto M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy.
-  Brown, T. & Katz, B. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York, NY: HarperBusiness.
-  Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

* Opettaja: Sami Oinonen

* Maksullisuus: Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun. Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 160 € (sis. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

* Edeltävät opinnot: MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op

* Arviointi: 5-1 / hylätty

* Opetuksen aika ja paikka (Verkkoluennot):
- ma 14.8.2023 klo 16.30-20.15
- ke 16.8.2023 klo 16.30-20.15
- ma 21.8.2023 klo 16.30-20.15
- ke 23.8.2023 klo 16.30-20.15
- ma 28.8.2023 klo 16.30-20.15
- ke 30.8.2023 klo 16.30-20.15
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille.

***

UPAMU1005 Julkisten palvelujen muotoilu, syksy 2023, 4 op  

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-     tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä
-     soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen.

* Sisältö: Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssi toteutetaan opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan luennoilla. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen, kirjallisuuteen tutustuminen ja lyhyt essee (80 h).

Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja essee.

* Kirjallisuus ja muu materiaali:
-  Dorst, K. (toim.) 2016. Designing for the Common Good. Bis Publishers.
- Manzini, E. 2015. Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Socila Innovation. The MIT Press.
- Keinonen, T., Vaajakallio, K. & Honkonen, J. (toim.) 2013. Hyvinvoinnin muotoilu. Aalto yliopisto.
- Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan luennoilla.

* Opettaja: Kai Hämäläinen

* Maksullisuus: Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun. Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 160 € (sis. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

* Edeltävät opinnot: MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun

* Arviointi: 5-1 / hylätty

* Opetuksen aika ja paikka: Verkkoluennot (28 tuntia) Teams-yhteydellä
•pe 8.9.2023 klo 17.00 – 21.00
•la 9.9.2023 klo 9.00 – 17.00
•pe 15.9.2023 klo 17.00 – 21.00
•la 16.9.2023 klo 9.00 – 17.00

Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille.

***

UPAMU1006 Palvelumuotoilun johtaminen, 4 op, syksy 20223 

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoiminta kentässä
- soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen
- analysoida ja suunnitella johtamista muotoilun ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta

* Sisältö: Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilutoiminnan eri tasot yrityksissä ja organisaatioissa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa. Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitukset (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h). Kurssille voi osallistua maksimissaan 30 opiskelijaa.

Vaadittavat suoritukset: Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, muotoiluprojektin lopputulosten esittely ja essee.

* Kirjallisuus ja muu materiaali:

- Maula, H. & Maula, J. (2019). Design ja johtaminen. Helsinki: AlmaTalent.
- Stenros, A. (2014). Trumpettijoutsen: johtajuus muotoilussa, muotoilu johtajuudessa. Teoksessa S. Miettinen (toim.) Muotoiluajattelu. Helsinki : Teknologiainfo Teknova, 50-63.
- Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.
- Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
- Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

* Opettaja: Marjo Kamila

* Maksullisuus: Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun. Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 160 € (sis. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

* Edeltävät opinnot: MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun

* Arviointi: 5-1 / hylätty

*Ajankohta: Verkkoluennot (28 tuntia) Teamsissa

 - pe 13.10.2023 klo 16.30 - 21.00
- la 14.10.2023 klo 9.15 - 16.15
- pe 15.12.2023 klo 16.30 - 21.00
- la 16.12.2023 klo 9.15 - 16.15

***

Toteutus ja työtavat: Luennot, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät                

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Anni Tuuva, anni.tuuva(at)kesyli.net, p. 010 322 9462                                                                                                                                        

Koulutuksen hinta: 855 €, hinta sisältää Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 35 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 18.1.2023, jälki-ilmoittautuminen mahdollista 29.1.2023 asti

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu sekä kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.Opettaja: Opettaja Avoin

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Verkossa
Opetuskieli: Suomi

Aika: 1.1.2023 - 31.5.2024

Kurssimaksu: 855,00 € (Hinta sisältää yhteistyöyliopiston osuuden 35,00 €)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 855,00 €

Opintopisteet: 25.00

Ilmoittautuminen alkaa: 1.8.2022 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 29.1.2023 23.59

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit