null

Etelä-Karjalan kesäyliopisto Oy

Kielet Haku
På svenska In English

3010362 VERKOSSA Kognitiivisen terapian menetelmien soveltaminen lastenpsykiatriassa 8 op

Kognitiivisen -ja käyttäytymisterapian menetelmien soveltaminen lastenpsykiatriassa

Koulutus tarjoaa käytännön menetelmiä moniammatillisen työntekijäjoukon käyttöön vaikeiden ja keskeisten lastenpsykiatristen häiriöiden hoidossa. Koulutus soveltuu eri mielenterveystyön ammattiryhmille. Koulutus järjestetään Etelä-Karjalan kesäyliopiston ja Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n yhteistyönä.

Aika ja paikka
18.3.2023 – marras-joulukuu 2023
Koulutuspäivät järjestetään etäopetuksena klo 8.15 - 15.45.
Vuoden 2023 loppuosan koulutuspäivät vahvistetaan keväällä 2023.

Kohderyhmä 
Koulutus tarjoaa käytännön menetelmiä keskeisten lasten häiriöiden hoidossa lastenpsykiatrian eri ammattiryhmille
 mm. lääkäreille, psykologeille, psykiatrisille sairaanhoitajille, perheneuvoloiden työntekijöille, koulupsykologeille ja- kuraattoreille, psykiatrisille sairaanhoitajille kouluissa tai muussa samankaltaisessa toimipisteessä.

Koulutuskuvaus
Koulutuksessa perehdytään näyttöön perustuviin hoitomalleihin vaikeiden ja keskeisten  häiriöiden hoidossa. Kognitiivinen psykoterapia perustuu tutkivaan yhteistyösuheeseen, jonka avulla lapsen tilanne käsitteellistetään ja suunnitellaan konkreettinen hoitosuunnitelma. Koulutuksessa opitaan kognitiivisen psykoterapian teoreettisia perusteita ja keskeisiä menetelmiä. Koulutuksessa on keskeisessä roolissa myös vanhempien kanssa työskentely. Koulutus toimii hyvin perustana työntekijöiden kouluttamiseen fokusoituihin yksilö- ja ryhmähoitomenetelmiin.   

Koulutuksen osa-alueet ovat:
Lasten kognitiivisen terapian lähtökohdat ja perusmenetelmät
Lasten ahdistuksen kognitiivisesta terapia
Lasten masennuksen kognitiivisesta terapia
Kognitiivisen terapian menetelmät soveltaen skeematerapiaa
Kognitiivisen terapian menetelmät traumojen hoidossa
Neuropsykiatristen oireiden huomioiminen kognitiivisessa terapiassa
Päätösseminaari

Osaamistavoitteet
Koulutuskokonaisuuden käytyään opiskelija osaa:
-  keskeisimmät kognitiivisen viitekehyksen menetelmät lasten ja vanhempien kanssa työskentelyssä ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta yksilöllisesti
- tunnistaa ahdistuneisuuden riski- ja suojaavat tekijät (altistavat – ja suojaavat)
- soveltaa potilastyöhönsä keskeisimpiä lasten kognitiivisen käyttäytymisterapian ahdistuksen hoitoelementtejä
- tunnistaa masennuksen riski- ja suojaavat tekijät
- soveltaa potilastyöhönsä keskeisimpiä lasten kognitiivisen käyttäytymisterapian masennuksen hoitoelementtejä
- käyttää joustavasti skeematerapian menetelmiä muun kognitiivisen työskentelyn tueksi
- kognitiivisen käyttäytymisterapian traumakeskeisen teorian ja hoidon perusteet
- tunnistaa keskeisimmät sisällöt lasten autismin kirjon häiriöiden kliinisestä kuvasta kognitiivis-behavioraalisista taustateorioista
- arvioida eri kognitiivisten menetelmien soveltuvuutta omaan asiakaskuntaan
- tehdä kognitiivisen käyttäytymisterapian loppuarvion


Ohjelma ja jaksojen kouluttajat ja jaksokohteiset osaamistavoitteet

JAKSO 1: LASTEN KOGNITIIVISEN TERAPIAN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSMENETELMÄT
Aika: la 18.3.2023
Kouluttaja: Inkeri Eskonen, psykologi, YTT, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti

Aloitusseminaarin tavoitteena on tutustua kognitiivisen psykoterapian perusteisiin, tutkivaan yhteistyösuhteeseen, käsitteellistämiseen ja tavoitteiden asetteluun.
Jakson jälkeen osallistuja osaa:
- tunnistaa kognitiivisen psykoterapian lähtökohdat
- tehdä käsitteellistämisen lapsen ja perheen tilanteesta ja soveltaa sitä omassa potilastyössä
- asettaa realistiset, rajatut ja konkreettiset tavoitteet terapiassa
- luoda toimivan yhteistyösuhteen lapsen ja vanhemman kanssa
- antaa psykoedukaatiota ja tehdä työskentelysuunnitelman


JAKSO 2: LASTEN AHDISTUKSEN KOGNITIIVISESTA TERAPIASTA
Aika: 20.-21.4.2023

Kouluttaja: Minna Räihä, psykologi, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti 

Jakson jälkeen osallistuja osaa:
- kertoa vanhemmalle ja lapselle ahdistuneisuuden syistä, antaa psykoedukaatiota
- tehdä ahdistuneisuuden arvion, käsitteellistämisen ja asettaa hoidon tavoitteet 

osaa analysoida työskentelyään ja päivittää tavoitteita ja menetelmiä joustavasti
- suunnitella yksilöllisen ahdistuksen hoidon lapselle ja hänen vanhemmilleen
- soveltaa joustavasti hoidon eri osa-alueita (kognitio, tunne, keho ja toiminta) työskentelyssään
- soveltaa opituista peruselementeistä vanhempien tukemiseen sopivat menetelmät ahdistuneen lapsen työskentelyn tueksi 


JAKSO 3: LASTEN MASENNUKSEN KOGNITIIVISESTA TERAPIASTA
Aika: la 13.5.2023
Kouluttaja: Inkeri Eskonen, psykologi, YTT, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti 

Jakson jälkeen osallistuja osaa:
- kertoa lapselle ja vanhemmille lapsen masennuksesta ja sen hoidosta
- arvioida lapsen masennusta yksilöllisesti
- tehdä arvion perusteella käsitteellistäminen
- valita sopivat elementit lapsen masennuksen kognitiiviseen terapiaan ja vanhempien kanssa työskentelyyn
-käyttää masennuksen hoidon menetelmiä

JAKSO 4: KOGNITIIVISEN TERAPIAN MENETELMÄT SOVELTAEN SKEEMATERAPIAA
Aika: 1pvä 2023
Kouluttaja: Niina Jukkara, Sertifioitu lasten, nuorten ja aikuisten skeematerapeutti, ISST, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti, sh, psykiatrinen hoitotyö

Jakson jälkeen osallistuja osaa:
- soveltaa työhönsä skeematerapian moodityöskentelyä
- arvioida menetelmän käytön soveltuvuutta lapselle ja vanhemmalle
- soveltaa skeematerapiaa haastavan lapsen ja vanhemman kohtaamiseen
- integroida skeematerapeuttisisa elementteja kognitiiviseen työskentelyyn.


JAKSO 5: KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN MENETELMÄT TRAUMOJEN HOIDOSSA
Aika: 1pvä 2023
Kouluttaja: Reetta Aalto-Setälä, psykologi, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti 

Jakson jälkeen osallistuja osaa:
- analysoida ja pohtia traumatisoitumisen syitä, laajuutta ja niiden vaikutuksesta hoidon linjauksiin
- kuvata Kognitiivis-behavioraalinen traumojen hoidon perusteet, osaa motivoida perhettä hoitoon
- hallitsee jonkin verran tunnesäätelytaitoja ja altistamista
- kuvata ja arvioida traumatisoitumisen psykoedukaatiota, erityisesti liittyen altistukseen
- soveltaa kognitiivisia elementtejä traumatisoituneen lapsen vanhempien kanssa työskentelyyn


JAKSO 6: NEUROPSYKIATRISTEN OIREIDEN HUOMIOIMINEN KOGNITIIVISESSA TERAPIASSA
Aika: 1pvä 2023
Kouluttaja: Hanna-Leena Keskitalo, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti

Jakson jälkeen osallistuja osaa:
- soveltaa lasten autismin kirjon häiriöiden kognitiivis-behavioraalisista hoitomallien keskeisiä menetelmiä
- tunnistaa ja hallitsee psykoedukaation neuropsykiatristen oireiden huomioimisessa kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa
- suunnitella lapsen hoidon, niin että ottaa siihen mukaan myös vanhemman ja perheen kanssa työskentelyn


JAKSO 7: PÄÄTÖSSEMINAARI
Aika: 1pvä 2023
Kouluttaja: Inkeri Eskonen, psykologi, YTT, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti 

Jakson jälkeen osallistuja osaa: 
- tehdä kognitiivisen psykoterapian loppuarvion lapsen ja vanhemman kanssa
- kuvailla kognitiivisen psykoterapian keskeisiä menetelmiä ja soveltaa niitä työssään
- arvioida omaa oppimistaan koulutuksen aikana

-  Kiinnittää huomiota omaan jaksamiseen

Suoritustapa
Koulutuksen laajuus on 8 opintopistettä. Koulutus koostuu reaaliaikaisista verkko-opetusseminaareista, ennakkotehtävistä, itsenäisestä opiskelusta sekä oppimispäiväkirjan kirjoittamisesta (noin 5 sivua). Seminaareissa tulee olla läsnä 7/8. Yhden poissaolon seminaareista voi korvata kirjallisena. 

Osaamisen arviointi
Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Osaamisen arviointi perustuu aktiiviseen osallistumisen verkkoseminaareihin, ennakkotehtävien suorittamiseen sekä oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimispäiväkirjan hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 7/8 koulutuspäivästä. 

Arviointikriteerit
Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää, että opiskelija:
- laatii oppimispäiväkirjaan suunnitelman siitä, mitä työskentelytapoja tulee harjoittelemaan koulutuksen aikana osana omaa työtään
- asettaa tavoitteet koulutuksen ajalle omalle työskentelylle ja päivittää tavoitteitaan oppimispäiväkirjaansa seminaarikohtaisesti
- seuraa oppimispäiväkirjan avulla kognitiivisen psykoterapian menetelmien (kognitiivisen psykoterapian perusteet, lasten ahdistuksen, masennuksen, traumojen- ja neuropsykiatristen häiriöiden hoito, skeematerapian soveltaminen, päätösarviontekeminen) soveltamista omaan potilastyöhön koulutuksen aikana.

Kouluttajat
Kouluttajat ovat kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutteja tai kliinisesti kokeneita kognitiivisia psykoterapeutteja. Kaikilla kouluttajilla on kliinistä kokemusta lasten ja nuorten vaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoidosta ja osaamista lastenpsykiatriseen erikoissairaanhoitoon sisältyvistä erityiskysymyksistä. 

Ryhmäkoko
Koulutukseen otetaan 15-24 osallistujaa.

Työnohjauksen liittäminen koulutukseen
Kognitiivisen terapian menetelmien soveltaminen lastenpsykiatriassa -koulutuskokonaisuus sisältää 8 x 8 tunnin koulutuspäivää. Koulutuspäivien lisäksi voit halutessasi osallistua myös erilliseen tätä koulutusta tukevaan työnohjaukseen. Työnohjauskertoja on viisi ja työnohjauksen tavoitteena on tukea opittujen asioiden vakiintumista osaksi koulutettavien työkäytäntöjä. Työnohjauskerran kesto on 3 x 45 minuuttia, ryhmät kokoontuvat viisi kertaa. Työnohjausryhmän maksimi koko on 6 henkeä. Työnohjaus on maksullinen ja siihen ilmoittaudutaan erikseen tästä.

Toteutustapa verkossa
Koulutuksessa käytetään helppokäyttöistä Zoom-ohjelmaa. Suosittelemme osallistumista pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella. Varaa käyttöösi kamera, mikrofoni ja kaiuttimet.  Saat sähköpostiisi linkin ja ohjeet ennen koulutusta. Koulutusta ei tallenneta.  

Tiedustelut    
Koulutuksen toteutukseen liittyvissä asioissa:
Mari Smolander p. 010 3229451, mari.smolander@kesyli.net
Sisältökysymyksissä:
Reetta Aalto-Setälä, reetta.aalto-setala@luote.fi

Koulutuksen hinta  
1250 € sisältää opetuksen seminaaripäivinä.
Koulutukseen voi liittää erillisestä maksusta työnohjauksen.

Ilmoittautuminen
viimeistään 24.2.2023. HUOM! Ilmoittautuminen päättyy poikkeuksellisen aikaisin!

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 25, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Verkossa

Päivä ja kello: La: 08.15 - 15.45

Aika: 18.3.2023 - 29.12.2023

Kurssimaksu: 1250,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 22.2.2022 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 24.2.2023 22.55

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu