null

Etelä-Karjalan kesäyliopisto Oy

Kielet Haku
På svenska In English

3010303 Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op 2023-2024

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä.

Psykofyysistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkien terapioiden puitteissa. 
Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä.  

Aika ja paikka
4.-6.5.2023
24.-26.8.2023
12.-14.10.2023
14.-16.12.2023
8.-10.2.2024
Koulutuspäivät ovat aina torstaista lauantaihin. To klo 10-17, pe klo 9-16.30 ja la 9-15.30.
Koulutus järjestetään Lappeenrannassa, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä
Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella (kirjallinen hakulomake). Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja/tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota. 

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on oppia:
- auttamaan asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
- auttamaan asiakkaita sanoittamaan kehollisia kokemuksiaan
- motivoimaan asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
- auttamaan asiakkaita säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
- auttamaan asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeiden oireiden kuten itsetuhoisuuden, syömishäiriöiden, riippuvuuksien ja traumaperäisten - oireiden kuten takaumien ja dissosiaatiotilojen kanssa
- auttamaan asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
- yhdistämään mindfulness-tekniikoita keholliseen työskentelyyn
- huomioimaan verbaalisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen keholliset aspektit
- kuljettamaan kehollista fokusta läpi terapiaprosessin.

Kouluttajat
psykoterapeutti, työnohjaaja Laura Mannila
psykoterapeutti, työnohjaaja Mikko Lounela

Osallistujat
Koulutukseen otetaan korkeintaan 24 osallistujaa.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA RAKENNE

Seminaarit 

Seminaari 1. Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan 

Seminaarissa demonstroimme ja harjoittelemme erilaisia kehollisia tekniikoita. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä verbaalisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää terapiatuntia. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

Seminaari 2. Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus

Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa tarkastelemme sitä, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi terapeutin ja potilaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mentalisaatio, empatia). 

Seminaari 3. Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä

Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä seminaarissa opettelemme sitä, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan positiivisia tunteita. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa. Tutustumme itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä potilaan auttamiseksi että terapeutin työssäjaksamisen tukemiseksi.

Seminaari 4. Traumaseminaari

Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumatisoituneiden potilaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden avulla potilasta voidaan auttaa selviytymään takaumien, painajaisten, turtumustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson aikana opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit.

Seminaari 5. Lopputyö- ja lopetusseminaari

Tässä seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta. Seminaarin tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa seminaareissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Teemme myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä. Lopetusseminaariin kuuluu loppujuhla (perjantai-iltana) ja todistusten jako (lauantaina).

Lähiopetus 120 h ja itsenäinen työskentely 42 h

  • Luento-opetusta, ryhmäkeskustelua, kehollisia harjoituksia, menetelmädemonstraatioita (vuorovaikutteinen luento) 60 h
  • Pienryhmäharjoittelua (harjoitukset ohjattuna ja oman työn osana) 36 h + 24 h
  • Lopputöiden esittelyt (seminaarit ja oman osaamisen esittely) 24 h + 6 h
  • Itsenäistä pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä 12 h

Kirjallisuus

  • Seminaarikirjallisuuteen perehtyminen 1 000 sivua (sis. muiden referaattien lukeminen)
  • Kirjallisuusreferaatti 2 sivua (200 sivua luettavaa + kirjoittaminen)
  • Lopputyö 12-15 sivua (seminaarien, kirjallisuuden, harjoittelun ja oppimispäiväkirjan pohjalta)
  • Oppimispäiväkirja 10 sivua, jossa reflektoidaan itsenäistä harjoittelua asiakastyössä ja pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä

Itsenäinen verkko-opetus

  • Oppimisympäristöön tutustuminen 5 h
  • Toiminnallinen verkko-opiskelu (mm. keskustelut ja kommentoinnit) 12 h


SUORITUSTAPA

Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita. Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset seminaarien välillä, kirjallisuusreferaatin laatiminen sekä kirjallinen lopputyö.

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa
- ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
- ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan
- motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
- auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
- ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja säätelykeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa
- ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
- yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä
- havainnoida ja tuoda työskentelyyn sanallisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia näkökulmia

Osaamisen arviointi
Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen seminaariopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Oppimista arvioidaan läpi koko koulutusprosessin jatkuvassa dialogissa opiskelijan kanssa. Osaamista osoitetaan myös kirjallisuusreferaatin ja kirjallisen lopputyön avulla.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on osoittanut:
- ymmärtävänsä psykofyysisen näkökulman keskeiset perusteet
- kykenevänsä reflektoimaan psykofyysisen näkökulman soveltamista omassa työssään
- kykenevänsä arvioimaan työskentelynsä eettisyyttä ja turvallisuutta psykofyysisessä kehyksessä
- perehtyneensä riittävästi koulutuksen kirjallisuuteen
- kykenevänsä yhdistämään oman ammattinsa teoreettista kehystä psykofyysiseen työskentelyyn
- kykenevänsä itse arvioimaan kehittymistään edellä mainituissa osaamisen alueissa.
Jos opiskelija haluaa, hyväksytty suoritus opinnoista voidaan viedä valtakunnallisen Koski-järjestelmään. 

Tiedustelut
rehtori Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p. 0103229451

HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN
1. Ilmoittaudu kesäyliopistolle täyttämällä kesäyliopiston ilmoittautumislomake
2. Täytä LISÄKSI erillinen hakulomake täältä

Molemmat lomakkeet tulee täyttää viimeistään 20.3.2023.
Vain täyttämällä molemmat lomakkeet olet mukana haussa.
Hakemusten perusteella koulutukseen valitaan enintään 24 henkilöä. 

Valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin kriteereihin:
Psykoterapeutti- tai muu hoito- ja terveysalan koulutus
Kokemus kliinisestä potilastyöstä ja psykofyysisistä menetelmistä
Motivaatio koulutukseen

Koulutuksen hinta
2100 €. Maksu voidaan maksaa yhdessä tai kahdessa erässä. Ilmoita kesäyliopiston ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kohdassa mikäli haluat kaksi erää.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu koulutukseen, peritään koko maksu.
Opiskelijavalinnat tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli osallistujaa ei valita mukaan koulutukseen, sitova ilmoittautuminen raukeaa.Osaamistavoitteet:

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa • ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan • ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan • motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa • auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan • ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja säätelykeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa • ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa • yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä • havainnoida ja tuoda työskentelyyn sanallisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia näkökulmia

Arviointi:

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on osoittanut: •ymmärtävänsä psykofyysisen näkökulman keskeiset perusteet •kykenevänsä reflektoimaan psykofyysisen näkökulman soveltamista omassa työssään •kykenevänsä arvioimaan työskentelynsä eettisyyttä ja turvallisuutta psykofyysisessä kehyksessä •perehtyneensä riittävästi koulutuksen kirjallisuuteen •kykenevänsä yhdistämään oman ammattinsa teoreettista kehystä psykofyysiseen työskentelyyn •kykenevänsä itse arvioimaan kehittymistään edellä mainituissa osaamisen alueissaOpettaja: psykoterapeutti, kehopsykoterapeutti, työnohjaaja Laura Mannila ja psykoterapeutti, hahmoterapeutti Mikko Lounela

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 24, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Suvorov, Kielo Office Solutions, Lappeenranta, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Aika: 4.5.2023 - 10.2.2024

Kurssimaksu: 2100,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 22.2.2022 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 20.3.2023 22.55

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu